Skip to content

Indkaldelse til NSU Generalforsamling 2018

NSU hovedafdelingen afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 22. marts kl. 19 i Diamanten, Fynshav.

Dagsordenen

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af protokolfører og to stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Orientering fra afdelingerne.

Valg af:

 • Næstformand: Her skal vælges ny
 • Kasserer: Modtager genvalg
 • Suppleant: Modtager genvalg
 • 2. Revisor: Modtager genvalg
 • 1. Rev. suppleant: Modtager genvalg

8. Eventuelt
Forslagene fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle foreningens medlemmer har ret til at indgive forslag til dagsordnens pkt. 5 “Indkomne forslag”.

Forslagene ligger til gennemsyn på hjemmesiden, senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret kan kun opnås ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflertal dvs. mere end ½ af de afgivne gyldige stemmer (blanke stemmer tæller ikke). Dog kræver udelukkelse af et medlem og vedtægtsændringer mindst % flertal af de afgivne gyldige stemmer.

Alle medlemmer har stemmeret.

Den førte protokol underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.

Back To Top